понеділок, 3 грудня 2012 р.

ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
На великій вечірні
На «Господи, взиваю» стихири на 8
Глас 1. Подобен «О дивноє чудо»:
Днесь, вірнії, в хорово́дах псалми́ і пісні Го́сподеві співа́ймо і вшану́ймо Його́ свяще́нну Ски́нію, одушевле́нний Киво́т, що Невмісти́ме Сло́во вмісти́в: приво́диться бо Го́сподеві – незвича́йне дитя́ по пло́ті, і первосвяще́ник вели́кий Заха́рія прийма́є Її з ра́дістю, як Бо́жу Осе́лю. [Двічі]

Днесь Храм одушевле́нний свято́ї сла́ви Христа́ Бо́га на́шого, єди́на між жо́нами благослове́нна, чи́ста, приво́диться в храм зако́нний, щоб жи́ти у Святи́лищі; і з Не́ю радіють ду́хом Йоаки́м і Анна, і дівственні хорово́ди Го́сподеві співа́ють, псалма́ми оспівуючи і вшано́вуючи Ма́тір Його́.

Ти – проро́ків про́повідь, апо́столів сла́ва і му́чеників похвала́, і всіх земноро́дних обно́ва, Діво Ма́ти Бо́жа; Тобо́ю бо ми з Бо́гом примири́лися. Ти́м-то вшано́вуємо Твоє́ у храм Госпо́дній вхо́дження, і з Ангелом усі пісе́нно «Ра́дуйся!» Тобі, всесвяще́нна, кли́чемо, засту́пництвом Твоїм спаса́ючись.
Інші стихири. Глас 4. Подобен «Яко добля»:
У Святе́є Святи́х  Свята́я і Непоро́чная  Святи́м Ду́хом вво́диться,  і святи́м Ангелом вигодо́вується  Та, що є су́щим Святішим Хра́мом  Свято́го Бо́га на́шого,  що все освяти́в Її вхо́дженням  і обожи́в приро́ду земни́х,  що оступи́лася. [Двічі]

Отрокови́ці, радіючи  і світи́льники трима́ючи,  днесь переду́ють ми́сленній Свічі  і вво́дять Її  у Святе́є Святи́х свяще́нно,  перед’явля́ючи Ся́йво,  Яко́му нале́жить із Не́ї зася́яти невисловле́нно  і Ду́хом просвіти́ти  тих, що сидя́ть у пітьмі невідання.

«Прийми́, Заха́ріє»,  – в весе́лості воскли́кнула Анна всехва́льна,  – «Ту, Яку́ проповідували Бо́жі проро́ки в Ду́сі,  і введи́ Її у святи́й храм  для свяще́нного вихова́ння,  щоб ста́ла Вона́ Влади́ки всіх  боже́ственним престо́лом,  і пала́тою, і ло́жем,  і світлозо́рою оби́теллю».
Слава, і нині. Глас 8:
Після різдва́ Твого́, Богоневісто Влади́чице, прийшла́ єси́ у храм Госпо́дній, щоб ви́ховатися у Свято́му Святи́х, як освя́чена. Тоді й Гавриїл по́сланий був до Те́бе, Всенепоро́чної, їжу Тобі прино́сити. Все небе́сне здивува́лося, ба́чачи, що Дух Святи́й в Те́бе всели́вся. Ти́м-то, Пречи́стая і Нескве́рная, на Небеса́х і на землі сла́влена, Ма́ти Бо́жа, спаса́й рід наш.
Вхід. Світе Тихий. Прокімен дня. І три читання свята.
На литії стихири самогласні. Глас 1. Георгія Нікомидійського:
Хай радіє днесь Не́бо з висо́т  і хма́ри весе́лістю хай кро́плять  че́рез ве́льми незвича́йні вели́чні діла́ Бо́га на́шого:  ось бо Бра́ма, на схід зве́рнена,  народи́вшись по обітниці од бездітної та неплідної  і посвя́чена Бо́гові на осе́лю,  днесь у храм, як непоро́чне прино́шення, приво́диться.  Хай радіє Дави́д і вдаря́є в гу́слі:  «Приведу́ться», рече́, «до Царя́ діви слідо́м за Не́ю,  бли́жні Її приведу́ться  всере́дину Ски́нії Бо́жої, всере́дину очисти́лища Його́»,  щоб ви́ховатися на Осе́лю  пе́ред віка́ми від Отця́ не в земній мину́щості Рожде́нного  на спасіння душ на́ших.
Глас 4:
Днесь Боговмісти́мий Храм, Богоро́диця,  в храм Госпо́дній приво́диться,  і Заха́рія Її прийма́є;  днесь Святе́ Святи́х радіє і хор Ангелів таїнстве́нно торжеству́є;  з ни́ми ж і ми, сього́дні пра́знуючи,  з Гавриїлом воззовімо:  «Ра́дуйся, Благода́тная, з Тобо́ю Госпо́дь,  що ма́є вели́ку ми́лість!»

Прийдіте, всі наро́ди,  Єди́ну Непоро́чную восхва́лимо:  проро́ками передвіщену  і до хра́му приве́дену,  – пе́ред віка́ми ви́значену Ма́тір  і в оста́нні часи́ я́влену Богоро́дицю.  Го́споди, моли́твами Її мир Твій пода́й нам  і вели́ку ми́лість.
Слава, і нині. Глас 5. Лева Маґістра:
Зася́яв день ра́дісний і пра́зник всечесни́й.  Днесь бо Та, що і пе́ред різдвом була́ Діва, і по різдві зоста́лася Діва,  в храм Госпо́дній приво́диться.  І ра́дується Заха́рія-ста́рець, ба́тько Предте́чі, і взива́є ра́дісно:  «Набли́зилася Очікувана скорбо́тними  до хра́му свято́го, як Свята́я,  щоб освяти́тися і стати осе́лею Всецаря́!»  Хай весели́ться Йоаки́м-пра́отець, і Анна хай ра́дується,  бо принесли́ вони́ Бо́гові, як трилітню тели́цю,  Непоро́чну Влади́чицю.  Радійте з ни́ми, матері, танцю́йте, діви,  і неплідні – в спільнім хорово́ді;  бо відкри́ла нам Небе́сне Ца́рство здаве́н ви́значена Всецари́ця.  Ра́дуйтеся, лю́ди, і веселітеся!
На стиховні стихири. Глас 5. Подобен «Радуйся»:
Ра́дується не́бо і земля́,  ба́чачи ми́сленне Не́бо, що йде в боже́ственний дім,  щоб бу́ти ви́хованою в благоговінні,  – Діву єди́ну і непоро́чну;  до Не́ї ж, диву́ючись, Заха́рія взива́в:  «Бра́мо Госпо́дня! Хра́му відчиня́ю Тобі бра́му,  ра́дісно в ньо́му лику́й;  бо пізна́в я і увірував,  що вже я́вно при́йде ви́зволення Ізра́їля,  і наро́диться з Те́бе Бог Сло́во,  що дару́є світові вели́ку ми́лість!».
Стих: Приведу́ться до Царя́ діви слідо́м за Не́ю; по́друг Її приведу́ть до Те́бе.
Анна – боже́ственна благода́ть  по благода́ті да́ну їй чи́сту Приснодіву  я́вно з весе́лістю приво́дить у храм Бо́жий,  призва́вши йти пе́ред Не́ю отрокови́ць зі світи́льниками і мо́влячи:  «Іди́, дити́но, – То́му, Хто дав тебе́, будь і прино́шенням,  і запашни́м тимія́мом.  Ввійди́ в невходи́ме і звідай та́йни,  і приготу́йся ста́ти приє́мним і кра́сним житло́м для Ісу́са,  що подає́ світові вели́ку ми́лість».
Стих: Приведу́ть у весе́лості і в ра́дості, введу́ть у храм Царя́.
В осе́рдя хра́му Бо́жого  Боговмісти́мий Храм – Діва Всесвята́я – поміща́ється,  і отрокови́ці зі світи́льниками Їй ни́ні переду́ють.  Тішиться батьків супру́жжя пречудо́ве,  Йоаки́м і Анна, торжеству́ючи,  що вони зроди́ли Творця́ Роди́тельку  – Ту, Яка́, лику́ючи в Боже́ственних Оби́телях  і годо́вана руко́ю Ангела,  яви́лася всенепоро́чною Ма́тір’ю Христа́,  що подає́ світові вели́ку ми́лість.
Слава, і нині. Глас 6. Сергія Агіополіта:
Днесь зійшо́вшись, ми, собо́ри вірних, духо́вно торжеству́ймо, і Богоотрокови́цю, Діву і Богоро́дицю, що в храм Госпо́дній приво́диться,  благочести́во восхвалімо, – передви́брану з усіх родів на Житло́ Христа́,  Царя́ над усіма́ і Бо́га над усім.  Діви зі світи́льниками, переду́йте,  вшано́вуючи чесни́й ви́хід Приснодіви.  Ма́тері, печа́ль уся́ку відложи́вши,  ра́дісно всі ра́зом супрово́джуйте  Ту, що Ма́тір’ю Бо́га ста́ла  і ра́дість світові подала́.  Ра́дісно ж усі воскли́кнім  з Ангелом «Ра́дуйся!» Благода́тній,  що повсякча́с мо́литься за ду́ші на́ші.

На благословенні хлібів тропар празника тричі, глас 4:
Днесь благовоління Бо́жого предзобра́ження  і спасе́ння люде́й проповідання;  у Бо́жому хра́мі Діва я́сно з’явля́ється  і Христа́ всім предзвіща́є.  Їй і ми го́лосно закли́чмо:  Ра́дуйся, Про́мислу Створи́теля спо́внення.
(Текст у перекладі Андрія Протопсалта)

Немає коментарів:

Дописати коментар